Pozyskiwaniem środków na realizację własnych pomysłów i idei zajmujemy się od 2006 roku. W tym czasie udało nam się z sukcesem zakończyć 41 projektów o łącznej wartości 36,5 miliona złotych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Programu Współpracy. Korzystaliśmy z dofinansowań zarówno z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2020.

Obecnie realizujemy kolejnych 6 projektów o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych.

Aktualnie prowadzone projekty

null

Projekty zrealizowane

null
 • Akty­wiz­u­jemy powiat brzeski
 • Akty­wiz­u­jemy powiat kluczborski
 • Akty­wni oław­ianie
 • Akty­wni trzeb­niczanie
 • Biznes=projekty. Szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami w opar­ciu o PMI — PMBoK dla stu­den­tów, dok­toran­tów i absol­wen­tów
 • Dol­nośląscy lid­erzy zarządza­nia pro­jek­tami. Szkole­nia z metodyki PRINCE2
 • H-consulting Wojciech Hołowacz – firma zrównoważona społecznie
 • Im się udało! Kam­pa­nia pro­mu­jąca ideę przed­siębior­c­zości aka­demick­iej w Wielkopolsce
 • Inter­ne­tometr — podział cyfrowy lubus­kich MMśP
 • Inter­ne­tometr — podział cyfrowy mazowiec­kich MMśP
 • Inter­ne­tometr — podział cyfrowy śląs­kich MMśP
 • Kon­fer­encja naukowa pro­mu­jąca ideę przed­siębior­c­zości aka­demick­iej pt.: Uni­w­er­sytet trze­ciej gen­er­acji — stan i per­spek­tywy roz­woju
 • Krok do przodu!
 • Kursy i szkole­nia dla roz­woju branży kreaty­wnej w wojew­ództwie pomorskim
 • Lid­erzy zarządza­nia pro­jek­tami w dol­nośląs­kich przed­siębiorstwach. Szkole­nia z metodyki PMBoK
 • Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie jeleniogórskim
 • Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim
 • Mamo pracuj! Dofi­nan­sowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglom­er­acji Jele­niogórskiej
 • Mamo pracuj! Dofi­nan­sowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na Obszarze Inter­wencji Doliny Baryczy
 • Mamo pracuj! Dofi­nan­sowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Inter­wencji
 • Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim
 • Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław
 • Mobilni i kom­pe­tentni II
 • Neu­ro­coach­ing
 • Nowe per­spek­tywy
 • Nowoczesna służba medy­czna Opol­szczyzny
 • Nowoczesna służba medy­czna Opol­szczyzny II
 • Obraz Lubuszan 50+
 • Opolscy lid­erzy zarządza­nia pro­jek­tami
 • Opracowanie i wdrożenie usługi: standard zarządzania projektami w SP ZOZ-ach
 • Pod­nosze­nie umiejęt­ności mięk­kich kluczem do roz­woju
 • Pomorski Project Man­ager — szkole­nia z zarządza­nia pro­jek­tami według metodologii PRINCE2
 • Pro­mocja i wspar­cie dorad­cze firm typu spin off lub spin out w fazie zalążkowej
 • Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław
 • Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim
 • Szkole­nie miękkie źródłem przewagi konkuren­cyjnej
 • Szkole­nia z tech­nik sprzedaży sposobem na wzrost konkuren­cyjności firmy
 • Twoja firma szansą na sukces
 • Zawodowy strzał w dziesiątkę
 • ŻakA Praca — badanie akty­wności zawodowej śląs­kich stu­den­tów