Szkolenia

null

Najlepiej znamy się na zarządzaniu projektami toteż specjalizujemy się w szkoleniach z tego właśnie zakresu: Agile, Scrum, PRINCE2®, IPMA®, PMI® – tych szkoleń można znaleźć u nas najwięcej, chociaż nasze portfolio jest oczywiście dużo bardziej zróżnicowane.

Wychodząc naprze­ciw potrze­bom naszych Klien­tów, poza szkoleniami otwartymi, ofer­u­jemy orga­ni­za­cję szkoleń zamknię­tych. Rozwiązanie to cieszy się dużym zain­tere­sowaniem ze względu na ogromną per­sonal­iza­cję we wszys­t­kich aspek­tach.

Każde szkole­nie zamknięte real­izu­jemy poprzez indy­wid­u­alne pode­jś­cie oraz dos­tosowanie pro­gramu do specy­fiki firmy Klienta tak, aby wiedza, którą otrzy­mają uczest­nicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w mate­ri­ałach szkole­niowych, ale mogła zostać wyko­rzys­tana w prak­tyce. Przy­go­towu­jąc każde zlece­nie dokonu­jemy szczegółowej anal­izy i określamy cele, jakie Klient chce osiągnąć, aby wybrać skuteczne metody pozwala­jące je zre­al­i­zować. Wartoś­cią dodaną szkoleń zamknię­tych jest fakt, że sprzy­jają one inte­gracji pra­cown­ików. Nasza opieka nie ustaje w ostat­nim dniu szkole­nia – dbamy o to aby uczestnicy mieli możli­wość kon­taktu z trenerem również po jego zakończe­niu. Rozu­miemy, że cza­sem pyta­nia lub wąt­pli­wości mogą pojawić się później — dlat­ego wiemy jak ważne jest aby móc te wąt­pli­wości rozwiać.

Nasze aktualne szkolenia i doradztwo znajdziesz na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

Zainteresował Cię projekt? Potrzebujesz informacji o szkoleniu? Skontaktuj się z nami!