Szkolenia

null

Najlepiej znamy się na zarządzaniu projektami toteż specjalizujemy się w szkoleniach z tego właśnie zakresu: Agile, PRINCE2®, IPMA®, PMI® – tych szkoleń można znaleźć u nas najwięcej, chociaż nasze portfolio jest oczywiście dużo bardziej zróżnicowane.

Wychodząc naprze­ciw potrze­bom naszych Klien­tów, poza szkoleniami otwartymi, ofer­u­jemy orga­ni­za­cję szkoleń zamknię­tych. Rozwiązanie to cieszy się dużym zain­tere­sowaniem ze względu na ogromną per­sonal­iza­cję we wszys­t­kich aspek­tach.

Każde szkole­nie zamknięte real­izu­jemy poprzez indy­wid­u­alne pode­jś­cie oraz dos­tosowanie pro­gramu do specy­fiki firmy Klienta tak, aby wiedza, którą otrzy­mają uczest­nicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w mate­ri­ałach szkole­niowych, ale mogła zostać wyko­rzys­tana w prak­tyce. Przy­go­towu­jąc każde zlece­nie dokonu­jemy szczegółowej anal­izy i określamy cele, jakie Klient chce osiągnąć, aby wybrać skuteczne metody pozwala­jące je zre­al­i­zować. Wartoś­cią dodaną szkoleń zamknię­tych jest fakt, że sprzy­jają one inte­gracji pra­cown­ików. Nasza opieka nie ustaje w ostat­nim dniu szkole­nia – dbamy o to aby uczestnicy mieli możli­wość kon­taktu z trenerem również po jego zakończe­niu. Rozu­miemy, że cza­sem pyta­nia lub wąt­pli­wości mogą pojawić się później — dlat­ego wiemy jak ważne jest aby móc te wąt­pli­wości rozwiać.

Nasze aktualne szkolenia i doradztwo znajdziesz na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Na wszystkie te usługi możesz otrzymać dofinansowanie – nawet do 100%!

Jesteśmy częścią Professional Training NetworkTM co daje Ci pewność, że nasze szkolenia spełniają najwyższe standardy jakości Scrum.org, są prowadzone przez akredytowanego trenera posiadającego status PST i są oparte na zawsze aktualnych materiałach. Każde szkolenie zakończone jest certyfikacją – uczestnicy mają możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu oraz otrzymują zniżkę na egzamin kolejnego poziomu.

Applying Professional ScrumTM

Applying Professional ScrumTM (APS) is a hands-on course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises. During the exercises, students work in Scrum Teams over a series of Sprints to learn Scrum while using Scrum. They experience first-hand how the Scrum framework improves their ability to deliver value compared to traditional methods.

Professional Scrum MasterTM

The Professional Scrum MasterTM (PSM) course is a 2-day course that covers the principles and (empirical) process theory underpinning the mechanics, rules and roles of the Scrum framework. Advanced tools for servant-leadership are provided to increase a Scrum Master’s effectiveness. These tools relate to behavioral shifts, working with people and teams, coaching and facilitation techniques, and addressing the organization.

Professional Scrum MasterTM II

The Professional Scrum MasterTM II (PSM II) course is a 2-day Advanced Scrum Master course designed to support experienced Scrum Masters in their professional journeys. This course is a combination of instruction and facilitated exercises looking at the challenges that Scrum Masters face and how the principles and values of Scrum help them to deal with those situations.

Scaled Professional ScrumTM with Nexus

Scaled Professional ScrumTM (SPS) with Nexus is a 2-day course designed for anyone involved in building products across multiple teams to learn how they can scale product delivery with Scrum.  In this workshop, students use a hands-on case study to learn about the Nexus framework and over 50 practices to reduce dependencies at scale.

Professional ScrumTM with Kanban

Professional Scrum with Kanban™ (PSK) is a 2-day course that teaches Scrum practitioners how to apply Kanban practices to their work without changing Scrum. Through theory, case studies, and hands-on exercises, participants will understand the importance of transparency and flow as it pertains to the Scrum framework.

Professional ScrumTM with User Experience

Professional ScrumTM with User Experience (PSU) is a 2-day hands-on course where students with some Scrum experience will learn how to integrate modern UX practices, (UX is more than UI) into the way they are working in Scrum and how to work most effectively within Scrum Teams. Design work can sometimes feel slow, and not well suited to quick agile cadences and Scrum events, but that isn’t the case.

Professional Scrum Product OwnerTM

Professional Scrum Product OwnerTM (PSPO) is a 2-day course focused on teaching students how to maximize the value of products and systems. This cutting-edge course is for Product Owners, Agile product managers and others responsible for a product’s success in the market. In this course, students develop and solidify their knowledge of being a Product Owner through instruction and team-based exercises.

Professional Scrum Product OwnerTM – Advanced

Professional Scrum Product OwnerTM – Advanced (PSPO-A), Mastering the Product Owner Stances is a 2-day course focused on helping experienced practitioners expand their ability to establish a solid vision, validate their hypotheses, and ultimately deliver more value to their stakeholders.

The Professional Agile LeadershipTM

The Professional Agile LeadershipTM (PAL) Essentials is a 2-day hands-on workshop that uses a combination of instruction and hands-on exercises to help managers and other leaders who work directly with agile teams understand how to best support, guide, and coach their teams to improve their agile capabilities.

Zainteresował Cię projekt? Potrzebujesz informacji o szkoleniu? Skontaktuj się z nami!